Love for Sydthy Drag og Sdr. Ydby vandværk I/S

Ændringer i forhold til senest trykte eksemplar – foretaget i 1995 – er markeret med
rød skrift.

Indhold

§ 1.     Grundlag for lovene (hjemmel)
§ 2.     Forsyningsområde
§ 3.     Generalforsamling
§ 4.     Bestyrelse
§ 5.     Optagelse som interessent
§ 6.     Solidarisk hæftelse
§ 7.     Vandafgift
§ 8.     Indskud
§ 9.     Ejendomsforhold og vedligeholdelse
§ 10.   Interessenternes forpligtelser
§ 11.   Vandspild
§ 12.   Bestemmelser vedrørende opretholdelse af tryk og forsyning
§ 13.   Flytning af anlæg
§ 14.   Vandmålere
§ 15.   Arbejder på installationer
§ 16.   Arbejder på selskabets ledningsnet
§ 17.   Aftagning af vand fra selskabets ledningsnet
§ 18.   Straffebestemmelser
§ 19.   Forhold til andre myndigheder
§ 20.   Regnskabsår
§ 21.   Lovenes ikrafttræden

 

§ l. Grundlag for lovene (hjemmel)

1.1  Vandværket er et interessentselskab, hvis navn er Sydthy Drag og Sdr. Ydby
Vandværk I/S.

1.2  Disse love, der er udfærdiget i henhold til lov nr. 169 af 18. april 1969 om
vandforsyning, kapitel VII, § 57 og delvis i henhold til selskabets love af 11/9
1967, 4/12 1967 og 14/3 1968, er vedtaget af selskabets bestyrelse den 27/2
1974 og er stadfæstet af selskabets generalforsamling den 29/3 1974 og eks-
traordinære generalforsamling den 23/4 1974.

1.3  Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vand-
mestre er fastsat i henhold til lov m. 132 af 13. april 1962 om visse forhold
vedrørende gas-, vand og afløbsinstallationer og dertil hørende kloakledninger.

 

§ 2. Forsyningsområde

2.1  Ifølge aftale med nabovandværker og Sydthy Kommune den 8/1 1974 skal sel-
skabet forsyne følgende områder: Sydthy Drag, Helligsø Sydstrand, Sindrup,
Holmgaard og Sdr. Ydby.

2.2  Områdets grænser er indtegnet på geodætisk instituts kort 1:25.000 årgang
1964, som en linie gående igennem højdepunkterne 13,2 (Sindrup), 10,1,
47,2 (Simonshøj), 21,1, 16,6, 23,8, 37,4, 42,7 (Storhøj), 27,3 (Oldtidskirkegår-
den), 23,5, 2,3 (700 m ØSØ for 38 km stenen). Linien videreføres i lige linie
til stranden fra punkt 13,2 og fra punkt 2,3.

2.3  Inden for dette område anlægger selskabet hoved- og stikledninger til og med
ejendommens stophane (uden aftapning), der anbringes ca. 1 meter inde på
grunden.

2.4  Enhver hus- og grundejer inden for forsyningsområdet har ret til at blive opta-
get som interessent og dermed ret til at få indlagt vand til almindeligt hus-
holdningsbrug og til mindre næringsbrug.

2.5  Vand til større næringsbrug og sprinkleranlæg kan kun forventes leveret i
den udstrækning, som ydeevnen af selskabets anlæg tillader. Kræver et så-
dant forbrug forøgelse af anlæggets ydeevne, bestemmer bestyrelsen, om og
på hvilke vilkår tilladelsen kan gives.

2.6  Etablering af vandindlæg som reserve for private vandindvindingsanlæg kan
normalt ikke forventes tilladt.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at tilladelsen hertil gives på
særligt fastsatte vilkår .

2.7  Institutioner, der ifølge deres love ikke kan optages som interessent,  kan ef-
ter bestyrelsens tilladelse få vandforsyning efter særlig kontrakt.

 

§ 3. Generalforsamling

3.1  Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalfor-
samling afholdes hvert år i marts måned, og den indvarsles 14 dage før afhol-
delsen.

3.2  Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 14 dage før dens afholdel-
se. Intet forslag, som ikke er opført på dagsordenen, kan komme til afgørelse,
hvorfor forslag fra interessenterne skal afgives skriftligt til bestyrelsens for-
mand senest 1. februar .

3.3  På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen det reviderede
regnskab og aflægger beretning.

3.4  Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal 5 bestyrelsesmedlem-
mer, der vælges for 2 år således, at der det ene år afgår 2 bestyrelsesmedlem-
mer, og der det andet år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

3.5  Hvert år vælges der for et år 1 bestyrelsessuppleant.

3.6  Der vælges 2 revisorer, hvoraf der hvert år afgår en ad gangen efter tur.

3.7  Ingen interessent kan undslå sig for at modtage valg til bestyreIsen, dog kan
et bestyrelsesmedlem fritages for valg i lige så lang tid, som vedkommende
har fungeret.

3.8  Medens alle andre bestemmelser på en ordinær generalforsamling træffes
ved simpelt stemmeflertal uanset de mødtes antal, kan lovændringer ikke
vedtages, med mindre mindst halvdelen af interessenterne er til stede. Er
dette ikke tilfældet, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalfor-
samling med sædvanlig frist i løbet af 8 dage, og denne generalforsamlig er
beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning
dertil, eller når mindst 25 % af interessenterne skriftligt til bestyrelsen
fremsætter begæring derom indeholdende forslag, der ønskes behandlet.

3.9  Indvarsling til generalforsamling sker ved brevkort eller brev til samtlige in-
teressenter til den af dem opgivne adresse.

 

§ 4. Bestyrelse

4.1  Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer .

4.2  Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

4.3  Selskabet tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, ved
optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse.

4.4  Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets midler og er forpligtet til at lade pen-
gemidler ud over kr. 500,00 indsætte i en sparekasse eller bank.

4.5  Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol. Deri indføres, hvad den behandler
på sine møder, og hvilke afgørelser der træffes. I samme protokol indføres ge-
neralforsamlingernes forhandlinger, valg og andre beslutninger .

4.6  Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.

 

§ 5. Optagelse som interessent

For at blive optaget som interessent skal der betales indskud som fastlagt i
gældende takstblad og underskrives en erklæring, hvoraf det fremgår, at ved-
kommende er bekendt med selskabets love og vil acceptere de stillede betin-
gelser .

 

§ 6. Solidarisk hæftelse

6.1  For al gæld, som selskabet måtte stifte, hæfter interessenterne en for alle og
alle for en. I det indbyrdes forhold hæfter interessenterne i forhold til de fast-
satte vandafgifter .

6.2  Ingen interessent kan, bortset fra de i § 8 omhandlende tilfælde, udtræde af
selskabet uden samtidig at betale sin andel af gælden. Ved udtrædelse mister
interessenten sin andel i selskabets eventuelle formue.

6.3  Såfremt en interessent sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er
vedkommende forpligtet til at drage omsorg for, at efterfølgeren indtræder
som interessent med samme rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
Sker dette ikke, er vedkommende stadig interessent og hæfter solidarisk
med de øvrige interessenter.

6.4  Udgår.

6.5  Udgår.

6.6  Bestemmelserne i denne lov vedrørende den solidariske hæftelse og bestem-
melserne vedrørende rettigheder for interessenter, som har forudbetalt ind-
skud for huse eller ubebyggede grunde, samt bestemmelserne for Helligsø
Drags lodsejere, kan ikke ændres af nogen generalforsamling.

 

§ 7. Vandafgift

7.1  Enhver interessent betaler en vandafgift, der skal dække såvel forrentning og
afdrag på anlægsudgifterne som de årlige driftsudgifter.

7.2  Vandafgiften forfalder til betaling halvårsvis henholdsvis den l/3 og 1/9. 

7.3  Bestyrelsen beregner størrelsen af vandafgifterne, der ansættes i forhold til
       vandmålerstørrelsen og vandforbruget i henhold til gældende tarifblad.

7.4  Eventuelt underskud kan, såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt, forde-
les mellem interessenterne og opkræves straks ved regnskabsårets afslut-
ning. Eventuelt overskud anvendes til vandforsyningsformål, og kan ikke ud-
betales til interessenterne. Resten udgår.

7.5  Er vandafgiften ikke betalt inden en måned efter forfaldstid, er bestyrelsen
berettiget og forpligtet til at afbryde tilførslen til vedkommende ejendom, så-
fremt ejeren ikke betaler restancen inden 14 dage efter sket påkrav. Er af-
brydelsen sket, skal interessenten betale gebyr iflg. takstblad, forinden gen-
åbning kan finde sted.

 

§ 8. Indskud

8.1  Indskuddenes størrelser fastsættes af bestyrelsen og skal stå i forhold til det
forventede vandforbrug. De skal desuden kunne dække udgifterne til det nød-
vendige røranlæg samt bidrage til pumpeanlæg m.v.

8.2  Udgår.

8.3  Indskuddet skal betales, forinden tilslutning kan finde sted.

8.4  Såfremt en interessent senere i væsentlig grad forøger sit vandforbrug, såle-
des at udvidelser af rør og/eller pumpeanlæg m.v. bliver påkrævet, kan besty-
relsen vedtage, at der skal betales ekstra indskud.

 

§ 9. Ejendomsforhold og vedligeholdelse

9.1  Alt ledningsanlæg til og med ejendommens stophane samt vandmåler ejes og
vedligeholdes af selskabet, som tillige har den fulde dispositionsret over det-
te.

9.2  Ledningsanlæg fra stophane til ejendom ejes og vedligeholdes af interessen-
ten.

 

§ 10. Interessenternes forpligtelser

10.1 Enhver interessent skal tåle, at selskabet uden erstatning fører vandlednin-
ger over vedkommendes grund – herunder stikledninger til forsyning af an-
dre interessenters huse, idet dog selskabet skal forhandle med den pågæl-
dende grundejer om ledningernes placering og tilstræbe, at mindst mulig
skade forvoldes. Ledningerne skal fremføres så vidt muligt langs skellet, så-
fremt dette ikke vil medføre væsentlig større udgifter.
Selskabet lader foretage udbedring af forvoldte skade.

10.2 Den, der lader en ikke-interessent forsyne sig med vand fra selskabets led-
ningsanlæg, idømmes efter bestyrelsens skøn en større bøde. I gentagelses-
tilfælde er bestyrelsen berettiget til at lukke for tilførslen til vedkommende,
medens dennes forpligtelse over for selskabet ikke derved ændres .

10.3 For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationer holdes i
god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted, skal sel-
skabets og/eller kommunens personale til enhver tid – mod forevisning af le-
gitimation – have uhindret adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der
findes vandinstallationer . Det påhviler interessenten om fornødent at skaffe
sådan adgang.

10.4 Enhver interessent eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på
forlangende give selskabet alle oplysninger om vandets anvendelse og om
forbrugets størrelse.

10.5 Apparater og armaturer m.v., der benyttes i forbindelse med vandlednings-
nettet, skal være af godkendte typer.

10.6 Det påhviler interessenten til enhver tid at vedligeholde og frostsikre instal-
lationerne på god og forsvarlig måde. Ved opståede utætheder eller andre
mangler skal interessenten straks tilkalde en vandmester, der snarest skal
bringe installationerne i forskriftsmæssig stand for interessentens regning.
De af selskabet påbudte sikkerhedsforanstaltninger, bl.a. til sikring mod for-
urening af vandet, må ikke fjernes eller ændres uden selskabets tilladelse
og skal til stadighed holdes i god stand.
Interessenten er pligtig at holde ubenyttede installationer aflukkede og tømt
for vand, og selskabet kan forlange installationerne i ubenyttede bygninger
afbrudt på forskriftsmæssig måde.
Der skal også straks gives meddelelse til selskabet eller dettes installatør,
såfremt der konstateres utætheder på selskabets ledningsnet.

10.7 Såfremt interessenten udviser forsømmelighed med hensyn til installatio-
nernes vedligeholdelse, kan selskabet lade de nødvendige arbejder bringe til
udførelse, og de herved afholdte udgifter vil i så fald blive opkrævet hos inter-
essenten.

 

§ 11. Vandspild

11.1 Vandspild af enhver art er forbudt. Det er således forbudt at lade vandhaner
løbe til ingen nytte, enten det sker forsætligt, eller det sker ved skødesløs-
hed, og i det hele taget at benytte vand til andet formål end det, der med ri-
melighed kan antages at ville finde sted fra de af selskabet tilladte installati-
oner.
Det er endvidere forbudt at anvende rindende vand til køleformål uden særlig
tilladelse.

11.2 Vandspild, der skyldes skødesløshed, uforsvarlig adfærd eller mangelfuld ved-
ligeholdelse af en ejendoms vandinstallationer med tilbehør, kan medføre
strafansvar.

11.3 Såfremt vandspild foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges be-
talt af interessenten, hvilket vil blive fastsat efter bestyrelsens skøn.

 

§ 12. Bestemmelser vedrørende opretholdelse af tryk og forsyning

12.1 Selskabet vil til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsy-
ningsforhold, men har dog ingen pligt over for interessenterne til at holde
noget mindste-tryk i vandledningsnettet ud for enkelte ejendomme.

12.2 Ved aflukning af vandledninger i længere tid vil der normalt blive givet inter-
essenterne eller disses repræsentanter et rimeligt varsel, men selskabet
forbeholder sig ved ledningsbrud og andre særlige forhold at foretage afluk-
ning uden varsel.

12.3 Enhver interessent er pligtig til, uden at have krav på erstatning, at under-
kaste sig og affinde sig med de ulemper, der måtte opstå som følge af led-
ningsaflukninger, ledningsbrud samt reparation og udskyldning af ledninger.

12.4 Selskabets bestyrelse er berettiget til at træffe bestemmelse om indskrænk-
ninger i vandforbruget eller i visse dele deraf, når vandværkets drift gør det
nødvendigt, uden at der fra nogen side kan gøres krav på erstatning.

 

§ 13. Flytning af anlæg

13.1 Enhver flytning eller forandring af selskabets ledningsnet betales af vedkom-
mende, der foranlediger dette. En undtagelse er dog, når følgende 3 forudsæt-
ninger alle er til stede:
1) At flytningen forårsages af bygnings eller vejanlæg.
2) At ledningsnettet ikke kun er til vedkommendes egen forsyning.
3) At ledningsnettet er anbragt på privat grund, uden at der er ydet erstat-
ning for anbringelsen.

13.2 En interessent har ret til at få vandforsyningen flyttet til en anden grund
mod at betale de dermed forbundne udgifter, men dette er dog forudsat, at
denne grund er beliggende inden for samme delområde (d.v.s. at ledningsnet-
tet er bygget i samme periode).

13.3 Ejere af huse på lejet grund har ligeledes ret til at få vandforsyningen flyttet,
men dette er dog forudsat, at der ikke mellem ejer og lejer foreligger en over-
enskomst, som betinger, at vandværksforpligtelsen skal overtages af ejeren
ved lejemålets ophør .

 

§ 14. Vandmålere

Selskabets bestyrelse kan vedtage, at interessenter med meget store vand-
forbrug skal afregnes efter vandmåler ifølge reglerne i forslag til normalregu-
lativ for offentlige vandforsyninger § 12, § 13 og § 14, som er indklæbet i sel-
skabets forhandlingsprotokol.
Selskabets bestyrelse har den 22. september 1993 vedtaget, at alle nuværen-
        de og fremtidige forbrugere skal have opsat vandmålere afpasset efter forbru-
        gets størrelse. Vandmåleren stilles til rådighed af Vandværket og forbliver
        værkets ejendom.

 

§ 15. Arbejder på installationer 

15.1 Alt arbejde på vandinstallationer, herunder stikledningsarbejder efter stop-
hane, skal udføres af autoriserede vandmestre.

15.2 Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de herom til enhver tid gæl-
dende »Forskrifter vedrørende vandinstallationer«, hvis gyldighed er fastsat
af indenrigsministeren.

 

§ 16. Arbejder på selskabets ledningsnet

Arbejde på selskabets ledningsnet må kun udføres af håndværksmestre og
entreprenører, der er antaget af selskabets bestyrelse, som endvidere skal
afgive ordre, før et arbejde må udføres. En undtagelse fra dette er reparatio-
ner af ledningsbrud eller fejl på pumpeanlæg m. v.

 

§ 17. Aftagning af vand fra selskabets ledningsnet

Bortset fra ildebrandstilfælde er det forbudt uden bestyrelsens særlige tilla-
delse at aftage vand fra brandhaner .

 

§ 18. Straffebestemmelser

Den, der overtræder bestemmelserne i denne lovs § lO, pkt. 5-6, § II, pkt. I,
§ 15, pkt. 1-2 eller § 17 eller bestemmelserne udstedt i medfør af § 12, pkt. 4,
eller som modvirker adgang til en ejendom i strid med § 10, pkt. 3 eller som i
strid med § 10, pkt. 4 nægter at meddele oplysninger om vandets anvendelse
og forbrugets størrelse, kan straffes med bøde i medfør af vandforsyningslo-
ven. Sager herom vil blive behandlet som politisager, og i øvrigt forbeholdes
straffelovens bestemmelser .

 

§ 19. Forhold til andre myndigheder

Udover forannævnte bestemmelser påhviler det interessenten at iagttage de
bestemmelser, som af andre myndigheder måtte være givet angående for-
hold, der har berøring med vandindlægget.

 

§ 20. Regnskabsår 

        Selskabets regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

 

§ 21. Lovenes ikrafttrædelse

Disse love træder i kraft den 1/1 1995 og samtidig ophæves loven af 1/5 1988.

 

I bestyrelsen i året 1987-88:

K.Kjeldsen,Ydby                         Alfred Jensen,Ydby                   Børge Larsen, Helligsø

Jørgen Dahl, Fredericia (kasserer)                            KarI O. Jørgensen, Ydby (formand)